:: ดาวน์โหลดเอกสารการสั่งตรวจ ::

ที่ รายการ
1. Cytogenomic
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
2. Immonology-merged
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
3. Microbiology
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
4. Microscopy
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
5. ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
6. ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
7. ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
8. ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา - ใบสั่งตรวจไวรัสวิทยา
update 27/03/2020
ดาวน์โหลด
9. ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา - ข้อกำหนดในการส่งตัวอย่าง
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
10. ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา - ตัวอย่างหนังสือขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
update 13/02/2020
ดาวน์โหลด
11. MOLECULAR HISTOPATHOLOGY REQUEST FORM
update 18/06/2020
ดาวน์โหลด
12. REQUISITION FORM_Immuno
update 18/06/2020
ดาวน์โหลด
13. ใบสั่งตรวจเภสัชพันธุศาสตร์+มีราคา
update 18/06/2020
ดาวน์โหลด
14. ใบสั่งตรวจเภสัชพันธุศาสตร์
update 18/06/2020
ดาวน์โหลด