ห้องปฏิบัติการและการทดสอบ ติดตามผลการทดสอบ

ศูนย์บริการพยาธิวิทยา

ศูนย์บริการพยาธิวิทยาเดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การการกำกับดูแลของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มเปิดดำเนินการ ให้บริการตรวจทางพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน มาตั้งแต่ปี 2542 ต่อมาได้โอนมาให้อยู่ในกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ 1 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันศูนย์บริการพยาธิวิทยาเป็น ศูนย์ภายในสังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมดำเนินงาน ให้บริการทางห้องปฏิบัติการรวม 17 ห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้ใช้บริการที่มาจาก ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 500 หน่วยงาน

ศูนย์บริการพยาธิวิทยาได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ “เป็นศูนย์บริการพยาธิ วิทยาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล” พันธกิจหลัก คือ พัฒนาการบริการทางพยาธิวิทยาด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อความพึงพอใจและความไว้วางใจสูงสุดของผู้รับบริการ


ห้องปฏิบัติการ

Anatomical Pathology (พยาธิวิทยากายวิภาค )

เปิดให้บริการทดสอบ 352 รายการ

Tel : 02-2011431

Blood Bank (คลังเลือด)

เปิดให้บริการทดสอบ 0 รายการ

Tel : 02-2011219

Blood Disease Diagnostic (การวินิจฉัยโรคเลือด)

เปิดให้บริการทดสอบ 23 รายการ

Tel : 02-2011076

Clinical Chemistry (เคมีคลินิก)

เปิดให้บริการทดสอบ 271 รายการ

Tel : 02-2011336

Clinical Microscopy (จุลทรรศนศาสตร์คลินิก)

เปิดให้บริการทดสอบ 26 รายการ

Tel : 02-2011330

Flow cytometry (โฟลไซโทเมทรี)

เปิดให้บริการทดสอบ 150 รายการ

Tel : 02-2011221

Hematology (โลหิตวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 103 รายการ

Tel : 02-2011332

Histocompatibility and Immunogenetics (ตรวจเนื้อเยื่อ)

เปิดให้บริการทดสอบ 30 รายการ

Tel : 02-2011332

Human Genetics (มนุษย์พันธุศาสตร์)

เปิดให้บริการทดสอบ 179 รายการ

Tel : 02-2011369

Immunology (ภูมิคุ้มกันวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 276 รายการ

Tel : 02-2011337

Microbiology (จุลชีววิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 0 รายการ

Tel : 02-2011389

Pharmacogenomics (เภสัชพันธุศาสตร์)

เปิดให้บริการทดสอบ 69 รายการ

Tel : 02-2004331

Toxicology (พิษวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 590 รายการ

Tel : 02-2011338

VIROLOGY Tel.1470

เปิดให้บริการทดสอบ 237 รายการ

Tel : 02-2011470

เพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าดูผลทดสอบได้จากทุกห้องปฏิบัติการของเรา หรือเลือกเพียงหนึ่งเดียว

ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 - 15.30 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะฯ)

Address

ห้องเจาะเลือดพิเศษ ชั้น 4 อาคาร1 ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400