คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา CP ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาค AP ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาคลังเลือด ดาวน์โหลด
คู่มือการการรับตัวอย่าง Muscle and Nerve Biopsy ดาวน์โหลด
โรคพันธุกรรมเมแทบอลิก 40 โรคที่คัดกรองในทารกแรกเกิด (Expanded newborn screening) ดาวน์โหลด