ห้องปฏิบัติการและการทดสอบ ติดตามผลการทดสอบ

ศูนย์บริการพยาธิวิทยา

ศูนย์บริการพยาธิวิทยาเดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การการกำกับดูแลของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มเปิดดำเนินการ ให้บริการตรวจทางพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน มาตั้งแต่ปี 2542 ต่อมาได้โอนมาให้อยู่ในกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ 1 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันศูนย์บริการพยาธิวิทยาเป็น ศูนย์ภายในสังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมดำเนินงาน ให้บริการทางห้องปฏิบัติการรวม 17 ห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้ใช้บริการที่มาจาก ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 500 หน่วยงาน

ศูนย์บริการพยาธิวิทยาได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ “เป็นศูนย์บริการพยาธิ วิทยาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล” พันธกิจหลัก คือ พัฒนาการบริการทางพยาธิวิทยาด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อความพึงพอใจและความไว้วางใจสูงสุดของผู้รับบริการ


ห้องปฏิบัติการ


hight"400"

Anatomical Pathology (ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค )

เปิดให้บริการทดสอบ 475 รายการ

Tel : 02-2011431

Blood Bank (ห้องปฎิบัติการคลังเลือด)

เปิดให้บริการทดสอบ 80 รายการ

Tel : 02-2011219

Blood Disease Diagnostic (ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด)

เปิดให้บริการทดสอบ 27 รายการ

Tel : 02-2011076

Clinical Chemistry (ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก)

เปิดให้บริการทดสอบ 278 รายการ

Tel : 02-2011336

Clinical Microscopy (ห้องปฎิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก)

เปิดให้บริการทดสอบ 48 รายการ

Tel : 02-2011330

Flow cytometry (ห้องปฏิบัติการโฟลไซโทเมทรี)

เปิดให้บริการทดสอบ 85 รายการ

Tel : 02-2011221

Hematology (ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 52 รายการ

Tel : 02-2011332

Histocompatibility and Immunogenetics (ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ)

เปิดให้บริการทดสอบ 32 รายการ

Tel : 02-2011067

Human Genetics (ห้องปฎิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์)

เปิดให้บริการทดสอบ 218 รายการ

Tel : 02-2011369

Immunology (ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 304 รายการ

Tel : 02-2011337

Microbiology (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 293 รายการ

Tel : 02-2011389

Pharmacogenomics (ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์)

เปิดให้บริการทดสอบ 94 รายการ

Tel : 02-2004331

Toxicology (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 285 รายการ

Tel : 02-2011338

VIROLOGY (ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา)

เปิดให้บริการทดสอบ 184 รายการ

Tel : 02-2011470

เพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าดูผลทดสอบได้จากทุกห้องปฏิบัติการของเรา หรือเลือกเพียงหนึ่งเดียว

ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 19.00 น. เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 - 15.30 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะฯ)

Address

ห้องเจาะเลือดพิเศษ ชั้น 4 อาคาร1 ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400